یادگیری واژگان جدید با کمک مترادف آن

یادگیری واژگان جدید با کمک مترادف آن

گاهی معنای یک کلمه جدید را می توان از یک کلمه یا عبارت مشابه دریافت. برای مثال، معنی کلمهcastigate را می دانید؟ به این جمله دقت کنید: The candidate denounced his opponent for her views on foreign policy, and shd castigated him for his attitude toward education. Clue: the meaning of castigated is given to […]

ادامه مطلب