پژواک اندیشه‌های بشری | معرفی کتاب

پژواک اندیشه‌های بشری | معرفی کتاب

پژواک اندیشه های بشری؛ رویکردی نوین به واژه شناسی و برابریابی عنوان کتابی است از سرکار خانم دکتر کلثوم صدیقی هیئت علمی محترم دانشگاه فردوسی مشهد، که با رویکردی نوین به واژه‌شناسی و برابریابی واژه‌شناسی نظری و کاربردی را در زبان عربی و فارسی در دو نگاره مورد بررسی قرار داده است. نگاره نخست با […]

ادامه مطلب