فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مسئله واژه‌سازی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مسئله واژه‌سازی

چه بخواهیم و چه نخواهیم زبان فارسی بنا به ضرورت تغییر زندگی و مبانی فرهنگی و تمدنی ما نیازمند دگرگونی و سازگاری با شرایط تازه است و ناگزیر زبانشان نیز، همچون ابزار ضروری چنان شیوه‌ای از زندگی، دگرگون می‌شود. با این پوست انداختن تاریخی ناگزیر در حال از دست دادن هزاران واژه و بدست آوردن […]

ادامه مطلب