واژه‌نامه زبان شناسی نوین | معرفی کتاب

واژه‌نامه زبان شناسی نوین | معرفی کتاب

نقد جدید عربی همگام با پژوهش­ها و مطالعات زبانی نوین در برابر اصطلاح بیگانه ساختارگرایی (Structuralisme) معادل های اصطلاحی  فراوانی ارائه داده است، این اصطلاحات شامل” البِنيوية، البُنيوية، البنيانية، البنائية، البنَوية، البنيوانية، البنييّة، الهيكلية، الهيكلانية،  الوظيفية  و المنهج الشكلي ” می باشد. چنانچه بخواهیم اصطلاحات کاربردی دیگری را که از این کلمات ریشه گرفته اند […]

ادامه مطلب