جایگزینی فاصله و خط تیره با نیم‌فاصله در ورد

جایگزینی فاصله و خط تیره با نیم‌فاصله در ورد

با مفهوم نیم‌فاصله و خط تیره اختیاری (Optional Hyphen) در مطلب قبل آشنا شدیم؛ که گاهی از اوقات برای نوشتن فعل‌هایی نظیر «می‌رویم» برای جلوگیری از اتصال «می» و «رویم» بایستی بجای استفاده از فاصله معمولی از نیم‌فاصله استفاده کرد که در گذشته بعد از فاصله افتادن بین «می» و «رویم» و رفتن جزء دوم […]

ادامه مطلب