دومین همایش بین المللی موقعیت زبان روسی در ایران و نگاه به اوراسیا

دومین همایش بین المللی موقعیت زبان روسی در ایران و نگاه به اوراسیا

گروه زبان روسی دانشگاه گیلان با همکاری بنیاد روسکی میر و موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه برگزار می کند: 

С подробной информацией о конференции на русском языке можете ознакомиться в конце этого же объявления

دومین همایش بین المللی موقعیت زبان روسی در ایران و نگاه به اوراسیا (کد  ISC در دست اقدام) با هدف شناخت هر چه بهتر و تبادل تجربیات آموزش زبان و ادبیات روسی در دانشگاه های داخل و خارج از کشور برگزار می گردد. استفاده از دستاوردهای آموزش زبان و ادبیات روسی در دانشگاه های داخل و خارج از کشور می تواند به پیشبرد کیفیت آموزش زبان و ادبیات روسی در دانشگاه های کشور کمک کندو علاوه بر بحث آموزش زبان و ادبیات روسی، تحقیقات علمی اساتید و محققان داخلی و خارجی در زمینه های دیگر از قبیل مسائل فرهنگی، تاریخی، سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی و غیره، باعث بروزرسانی و ارتقاء کیفیت فعالیتهای پژوهشی در زمینه های مختلف علمی می گردد.

 

محورهای همایش:

الف) زبان و ادبیات روسی شامل:

 • مسائل مربوط به آموزش زبان روسی در ایران
 • ادبیات روسی در ایران
 • مسائل ترجمه متون روسی و فارسی (مشکلات و راهکارها)
 • مسائل مرتبط با زبان و فرهنگ روسیه
 • مسائل مربوط به آموزش آنلاین زبان و ادبیات روسی

ب) رویکردهای فرهنگی، تاریخی، دینی، سیاسی و اقتصادی در روابط ایران و اوراسیا شامل:

 • مباحث تاریخی، دینی و فرهنگی در روابط ایران و اوراسیا
 • مباحث سیاسی و حقوقی در روابط ایران و اوراسیا
 • مباحث اقتصادی در روابط ایران و اوراسیا
 • نقش جغرافیا و گردشگری در روابط ایران و اوراسیا
 • مباحث اتحادیه دانشگاه های کشورهای حاشيه دریای کاسپین

 

ساختار سازمانی همایش:

دبیر علمی: دکتر سوینج مهدیخانلی

دبیر اجرایی اول: دکتر منیژه امیری ویرثق

دبیر اجرایی دوم: دکتر احمد محمدی نژاد پاشاکی

 

آدرس دبیرخانه: رشت، بزرگراه خلیج فارس، کیلومتر 5 جاده قزوین، مجتمع دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان روسی.

تلفن: 01333690274 داخلی 4077

کد پستی: 4199613776

آدرس وب سایت:  ierf.ir/2nd-rlive

تلفن تماس دبیرخانه:          09306861831

 

ایمیل دریافت آثار:   2nd.rlive@gmail.com

 

تاریخ برگزاری همایش: 22 آبان 1403

آخرین مهلت ثبت نام در همایش  و ارسال مقاله کامل: 22 مرداد 1403

 

جهت مطالعه نحوه نگارش مقاله، و دیگر اطلاعیه های همایش، روی لینک زیر کلیک فرمایید:

 

جهت مشاهده تمام اطلاعیه‌های همایش، اینجا کلیک کنید

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Сообщаем вам, что кафедра русского языка Гилянского университета (Исламская республика Иран) при поддержке Фонда Русский мир проводит II Международную научную конференцию «Русский язык в Иране и взгляд на Евразию».

Конференция состоится 12 ноября 2024 г. в смешанном формате.

Для участия  на конференции приглашаются научно-педагогические работники вузов, докторанты, аспиранты, магистранты, работники научно-исследовательских центров и организаций, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам.

Официальные языки конференции – русский, персидский, английский.

Целью проведения II Международной научной конференции «Русский язык в Иране и взгляд на Евразию» является обмен результатами научных работ, накопленным опытом, укрепление сотрудничества в области науки и образования. На заседаниях конференции предлагается обсудить проблемы, касающиеся разных сфер современного языкознания: лексикология и грамматика, теория текста и социолингвистика, когнитивная лингвистика ,сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, теория межкультурной коммуникации и др.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

1) Русский язык и литература:

– Вопросы, связанные с преподаванием русского языка и литературы в Иране

– Русская литература в Иране

– Вопросы перевода русских и персидских текстов (переводческие проблемы и пути их решения)

– Вопросы, связанные с культурой и лингвокультурой русского языка

– Вопросы, связанные с  онлайн-обучением русскому языку и литературе

2) Исторические, религиозные, культурные, политические и экономические подходы в отношениях Ирана и Евразии:

– Историко-религиозные и культурные вопросы в отношениях Ирана и Евразии

– Политико-правовые вопросы в отношениях Ирана и Евразии

– Экономические вопросы в отношениях Ирана и Евразии

– Роль географии и туризма в ирано-евразийских отношениях

– Тематика Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран

Научный секретарь:  доктор Севиндж Мехтиханлы

Исполнительный секретарь:        доктор Манижа Амири

Сроки конференции:

Дата проведения конференции 12 ноября 2024 г.

Срок подачи заявки (см.приложение) и отправки полной статьи для участия на конференции до12 августа  2024 г. включительно.

Организационный взнос, 20 долларов (в случае дистанционного участия на конференции сумма не взимается), включает электронный сборник научных материалов конференции и сертификат.

Оплату необходимо производить только после подтверждения приема статьи к публикации и согласования суммы (реквизиты будут высланы дополнительно).

Проезд к месту проведения конференции, проживание в гостинице и прочие расходы оплачиваются командирующей стороной или самими участниками.

Адрес: Иран.  г. Решт, 5-ый   км Тегеранского  шоссе, Гилянский университет. почтовый ящик : 4199613376

Телефон: +981333690274 (4077), кафедра русского языка и литературы Гилянского университета

Сайт   конференции для регистрации: ierf.ir/2nd-rlive

Электронная почта для отправления статей: 2nd.rlive@gmail.com

Объем статьи:  8 – 15 страниц.

Рабочий язык конференции: персидский, русский, английский.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ

Для участия на конференции необходимо статью и заявку (см.Приложение) на участие в электронном виде выслать на e-mail 2nd.rlive@gmail.com с указанием темы «Конференция-2024» в одном письме двумя отдельными файлами:

«Иванов И.И._Статья», «Иванов И.И._Заявка». Название статьи  не указывать в названии файла. Если больше одного автора, то в названии файла пишутся фамилии всех авторов.  Формат файлов − *.doc,  *.docx.

Заявка готовится и высылается на каждого участника научной конференции и каждого соавтора независимо от формы участия в работе конференции.

Статьи должны соответствовать тематике конференции, быть оригинальными, нигде ранее не опубликованными и не поданными в печать. Материал для публикации должен быть проверен на отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок. Материалы публикуются в авторской редакции. Авторы статей несут ответственность за достоверность, полноту и качество представленной информации.

Статьи, присланные позднее указанного срока и/или не отвечающие перечисленным требованиям, а также требованиям к оформлению текста статьи, к публикации приниматься не будут.

 1. Фамилия, имя, отчество автора статьи и место работы выравниваются по правому краю – полужирным курсивом. Перед названием статьи – пробел.

2. Название статьи пишется прописными буквами, полужирным шрифтом, по центру, без использования абзаца. После него – пробел.

3. Аннотация (объемом не более 500 знаков с учетом пробелов) должна кратко излагать проблематику статьи и ее основные выводы. Набирается курсивом (на русском и английском языках).

4. Ключевые слова (не более 5), расположенные после аннотации, отражают основное содержание текста. Набираются курсивом (на русском и английском языках). После ключевых слов – пробел (см. пример оформления ниже).

5. Текст статьи: редактор Microsoft Word. Шрифт «Times New Roman», размер шрифта–14. Межстрочный интервал – одинарный, интервал после или перед абзацем недопустим. Поля – по 2 см со всех сторон. Абзацный отступ – 1 см. Страницы не нумеруются. В заголовке статьи сокращения не допускаются. Примеры из художественной и публицистической литературы набираются курсивом. В тексте статьи перед фамилиями ученых обязательно указывать их инициалы. Между инициалами пробелы не делать, только после них перед фамилией. Пробелы ПЕРЕД запятой, двоеточием, точкой с запятой и после открывающей скобки НЕ ДЕЛАТЬ! Точки ПЕРЕД скобками или перед закрывающими кавычками не ставить, только после них! Не путать дефисы (-) и тире (–)! Кавычки внутри кавычек-«ёлочек» оформлять «лапками», например: «аааааааа  ‟аааа”  ааааа». В конце статьи перед словом Литература делается пробел, после него – тоже.

6. Дополнительные пробелы между словами и между абзацами не допускаются!

7. Все иноязычные слова и выражения должны сопровождаться переводом на русский язык. При этом обязательно указывать, чей перевод: либо называть фамилию переводчика и давать ссылку, либо в скобках писать вместе с инициалами автора статьи и перевода: (перевод наш. – А.Б.).

8. Пристатейные библиографические списки на русском языке (Литература) устанавливаются в едином формате:

ссылки  на  использованные  источники  приводятся после цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования по списку литературы в конце статьи, тома и страницы, например, [1, с. 11] или [1, т. 4, с. 112]. Необходимо делать пробел после цифры перед «с.» и после «с.». Если в ссылке несколько источников, то цифры в скобках разделяются точкой с запятой, после них пробел [1; 2, с. 11].

9. список литературы     (это     процитированные     в     статье

источники) располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с первого номера) и оформляется в алфавитном порядке. Под одним номером списка допустимо указывать только  один источник.

10. Внутритекстовые примечания оформляются в виде постраничных сносок. Если в сносках присутствуют ссылки на используемую литературу, номер этих источников в списке литературы должен быть соотнесён с нумерацией источников в основном тексте статьи,  после  которых  вставлено  примечание со     ссылкой      на      источник.          Нумерация сносок        начинается на каждой странице.

Структура заглавия:

 • Фамилия, имя, отчество, автора (полностью) на русском языке полужирным курсивом, выравнивание справа;
 • название организации, в которой проводилось научное исследование, город, страна – на русском языке (выравнивание справа);
 • Заглавие статьи на русском языке – с отступом в 1 строку сверху и снизу по центру строчными  буквами полужирным курсивом без точки (заглавие не дублируется в аннотации);
 • аннотация на русском языке (аннотация должна освещать основные положения статьи), аннотация не должна дублировать текст статьи;
 • ключевые слова и словосочетания на русском языке;
 • ФИО автора, название статьи, место работы, город, страна, аннотация и ключевые слова, продублированные на английском языке.

Структура текста статьи:

– введение (актуальность исследования, обзор  литературы на русском и других языках);

 • цели и задачи исследования;
 • методы исследования;
 • полученные результаты;
 • выводы;
 • список литературы

Всем участникам будут выданы электронные версии сертификата об участии и сборник по материалам конференции.

Образец оформления статьи и списка литературы к статье:

Иванов  Александр Андреевич

Московский государственный университет

Москва, Россия

СРЕДСТВА  СОЗДАНИЯ  КОМИЧЕСКОГО В  ДИСКУРСЕ С.Д. ДОВЛАТОВА

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности средств создания комического в художественном дискурсе, а также использование художественно-выразительных средств и приемов в поэтике  Довлатова.

Ключевые слова:        художественный дискурс, праксеологическая норма, средства языковой выразительности, парадокс.

 

Ivanov Alexander Andreyevich

Moscow State University

Moscow, Russia

 

MEANS     OF    CREATING        COMIC      IN     S.D. DOVLATOV’S DISCOURSE     

Annotation.  This  article  deals  with  the  specific  features  of  the comic  means  in  literary  discourse,  as  well  as  the  use  of  artistic  and expressive means and devices in Dovlatov’s poetics.

Keywords: artistic         discourse,    praxeological        norm, means         of language expressiveness, paradox.

 

Основной текст статьи

 

Литература

       1. Довлатов С. Д. Речь без повода… или Колонки редактора. М.: «Махаон», 2006. 432 с.

       2. Рядчикова Е.Н., Немыка А.А., Рожик Е.Н. Термин «Словесность» и понятие «Словесник» : метаязыковой аспект  //  Казанская наука, 2020. №3. С. 47 – 49.

 

 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.