یادگیری واژگان جدید با کمک مترادف آن

یادگیری واژگان جدید با کمک مترادف آن

گاهی معنای یک کلمه جدید را می توان از یک کلمه یا عبارت مشابه دریافت.
برای مثال، معنی کلمهcastigate را می دانید؟
به این جمله دقت کنید:

The candidate denounced his opponent for her views on foreign policy, and shd castigated him for his attitude toward education.

Clue: the meaning of castigated is given to us by a similar word in the context,denounced.

راه حل: معنای کلمهcastigated با کلمه مترادف آن denounced در متن مشخص می شود.

If you castigate someone or something, you scold or criticize them severely; a formal word.
Then, castigate is synonymous with scold, criticize, and denounce.

نوشته شده توسط آقا/ خانم: هاشمی. کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.