پژواک اندیشه‌های بشری | معرفی کتاب

پژواک اندیشه‌های بشری | معرفی کتاب

پژواک اندیشه های بشری؛ رویکردی نوین به واژه شناسی و برابریابی عنوان کتابی است از سرکار خانم دکتر کلثوم صدیقی هیئت علمی محترم دانشگاه فردوسی مشهد، که با رویکردی نوین به واژه‌شناسی و برابریابی واژه‌شناسی نظری و کاربردی را در زبان عربی و فارسی در دو نگاره مورد بررسی قرار داده است. نگاره نخست با نام واژه‌شناسی نظری به خوانش بنیادهای، مبانی و کلیاتی در پیوند با واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی به سبکی روشمند و علمی می‌پردازد و نگاره دوم پس از ارائه مدل و الگو برای شیوه‌های برابریابی گونه‌های واژه‌سازی و واژه‌گزینی، نمونه‌های کاربردی هر شیوه را در زبان عربی و فارسی معاصر به دست می‌دهد. این مجلد در ۲۲۰ صفحه، قطع وزیری، توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۵ به چاپ رسیده است.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.