اشعار هارون هاشم رشید و نشانه‌شناسی پیرس | معرفی کتاب

اشعار هارون هاشم رشید و نشانه‌شناسی پیرس | معرفی کتاب

موضوع اثر حاضر، «تصویر پردازی در اشعار هارون هاشم رشید» است. دربارۀ تصاویر هنری و ادبیات مقاومت در سروده‌های هارون هاشم رشید آنگونه که شایسته است، سخنی به میان نیامده از این‌رو، شناخت همه جانبه شعر مقاومت، تحلیل و تبیین تصویری شعر وی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و از این جهت، می‎توان گفت کتاب حاضر رویکردی کاملاً بدیع دارد. همچنین استخراج و سپس تحلیل تصاویر هنری اشعار مقاومت، یکی از راه‌های مهم و علمی شناخت شعر، در نتیجه تعیین میزان خلاقیت فنی و هنری شاعران مقاومت فلسطین در عرصۀ تصاویر شاعرانه است. بنابراین، شناخت نوع تصاویر این نوع شعر، ما را با بخشی از علل و عوامل ماندگاری شعر مقاومت آشنا می‌سازد.

همچنین تالیف حاضر از جهت اتّخاذ یک پارادایم و چارچوب نظری زبانشناسی و سپس تلاش بر ارائه‌ی یک رویکرد تحلیلی بر محور ادبیات مقاومت نوپردازی نموده ‌است.

این اثر در سه فصل نگاشته شده‌است: در فصل اول، و بخش نخست به بررسی لغوی و اصطلاحی ادبیات مقاومت، پیشینه و عناصر آن، مراحل شعری این ادبیات و اسلوب‌های شعری هر دوره، پرداخته شده است؛ تا در بخش دوم، و رسیدن به روزگار شعری شاعر مورد بحث کتاب و معرفی وی، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد؛ فصل دوم، در دو بخش، به بیان فرایندهای پیدایش و گسترش مفهوم تصویر شعری در چارچوب یک راهبرد و پرداختن به کارکردهای متنوع و چهارگانه تصویر در اشعار هارون هاشم رشید می‎پردازد و البته در چارچوب این بحث، در مورد برخی از نمونه‌های تصاویر هنری در هر کارکرد، سخن گفته شده‌است. فصل سوم تالیف حاضر نیز به بیان و بررسی تصاویر شعری با نگاهی نو و با رویکرد نشانه‌شناسی در اشعار شاعر می‏پردازد. این فصل، ضمن معرفی رمزگانهای نشانه‌شناسی، به کاوش و بررسی تصاویر شعری شاعر مورد نظر به صورت مجزا پرداخته و در قسمت پایانی، جمع بندی و بیان مهمترین نتایج این پژوهش آمده است. اثر حاضر مبتنی بر رویکرد کتابخانه‎ای و روش توصیفی– تحلیلی بوده و در آن، بر کتب بلاغی سنتی و معاصر و همچنین نظریات نشانه‌شناسی پیرس تأکید ویژه و اعتماد فراوانی شده‌ است.

کتاب تصویر پردازی در اشعار هارون هاشم رشید براساس نظریه نشانه‌شناسی پیرس تالیف دکتر احمد محمدی نژاد پاشاکی و دکتر احمد رضا حیدریان شهری (دانشیار و هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) به همت دانشکده اصول الدین قم و موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه، بررسی (در 232 صفحه، سال 1399) به چاپ رسیده است.

درخواست بررسی آثار اساتید فرهیخته، و همچنین معرفی کتاب های پژوهشگران، تنها به صورت الکترونیکی، قابلیت ارائه و پیگیری دارد؛ بدین صورت که با کلیک روی ایمیل ذیل یا کپی آن، اثر مورد نظر خود را، ایمیل کنند.

ایمیل جهت ارسال و پیگیری آثار:

conf@ierf.ir

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.