قریه کاندوفان التاریخیه

قریه کاندوفان التاریخیه

تقع قریه کاندوفان التاریخیه على بعد ۲۲ کم جنوب إسبو على منحدرات رأس کوه-إی-سلطان-داغی الأخضر ، و ۶۲ کم جنوب غرب تبریز فی الوادی مع نهر الصفا ، والقریه الملیئه بالمیاه هی نفسها الاسم.