اولویت طرح های پژوهشی موسسه

اولویت طرح های پژوهشی موسسه

موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه به منظور ارج نهادن به پژوهشهای جدید و کاربردی، طرح های پژوهشی می پذیرد. طرحهایی که در حیطه اولویت های پژوهشی موسسه باشد در اولویت داوری قرار می گیرد

 

اولویت ها پژوهشی موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه :

۱-زبان شناسی و ادبیات

تحلیلِ معنی‌شناسی متون ادبی و واکاوی این متون از منظر نظریه‌های معناشناسی

بررسی و تحلیل جنبه‌های کاربردشناسی بلاغی، سبکی و انتقادی متون ادبی

 بررسی و تحلیل کاربردشناسانۀ دستور تاریخی در متون ادبی و بررسی نظریه‌های نوین دستوری در این متون

ادبیات کودک با رویکرد قومی از دیدگاه ادبیات کهن ونوین

ادبیات مقاومت، بیداری اسلامی و بررسی ابعاد جهانی آن

زبان و ادبیات فولکولوریک

زبان شناسی در ادبیات محلی

تحول زبان، گویش و لهجه های محلی

نگاهی به تداخل و برخورد زبانی

ادبیات مقاومت و نقد اسطوره شناختی

۲-زبان شناسی و ادبیات تطبیقی

بررسی تطبیقی سفرنامه در متون ادبی

 نقد و بررسی تطبیقی نظریّه ها و مکتب های مشهور ادبیّات تطبیقی

 ادبیّات تطبیقی و نقد ادبی

بررسی شخصیتی ، اخلاقی و تحلیل منش و سبک زندگی پهلوانان در ادبیات حماسی

بررسی تطبیقی آیین ها و نمونه های اخلاقی و رفتاری در ملل باستان

ادبیات تطبیقی و شاهکارهای ادبی

ادبیات تطبیقی و نشانه شناسی ملی و قومی

 ادبیات تطبیقی و مطالعات بینا متنی

۳-زبان شناسی و پژوهش های ترجمه

چالش های ترجمه در سطوح مختلف زبان شناختی به زبانهای دیگر

بررسی ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری از نظر زبان شناسی و علوم دیگر

 رویکردهای بین رشته ای در ترجمه قرآن کریم و سایر متون دینی و مذهبی ( نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و …)

 روشها و مدلهای علمی نقد و ارزشیابی پیشرفته ترجمه

پارادایم های رایج ترجمه

مضامین مشترک در ترجمه های قرآن و سایر کتب آسمانی

 بینامتنیت و مضامین بینامتنی درترجمه قرآن، کتب آسمانی و سایر متون دینی و مذهبی

بررسی ترجمه اصطلاحات با تکیه بر ساختارهای زبانی آن

ترادف و هم معنایی در ترجمه قرآن کریم و متون دینی و مذهبی

 ترجمه پژوهی در قرآن کریم

قصص قرآنی در ترجمه

ترجمه آوایی و آهنگین متون ادبی

آسیب شناسی ترجمه ترکیبات وصفی و اضافی

بررسی جریان ترجمه متون نقد و نظریه ادبی و نقش آن در مطالعات ادبی

نقد ترجمه شعر

دیرینه شناسی نقد ترجمه

نقد ترجمه چندرسانه ای

روش شناسی نقد ترجمه

۴-زبان شناسی و آموزش زبان

استانداردسازی مواد آموزشی در آموزش زبان دوم

ارتباط محتوای آموزش زبان خارجی با نیازهای روز

آموزش زبان و مطالعات میان رشته‌ای.

روش‌های آزمون‌سازی در آموزش زبان

نظریه‌های آموزش زبان

راهکارهای یادگیری الکترونیکی برای آموزش و یادگیری زبان

جایگاه هنر و ادبیات در آموزش زبان (مطالعات تطبیقی و بینارشته‌ای)

نقد و بررسی متون و منابع آموزش زبان

ویژگی‎های فرهنگی و زبانی کشورهای مختلف در تدوین منابع آموزش زبان

زبانشناسی مقابله ای و آموزش زبان به عنوان زبان دوم

آموزش زبان در کلاسهای چند فرهنگی

توانش میان فرهنگی در آموزش زبان

۵-زبان شناسی و مطالعات داستانی

عنصر شخصیت در آثار داستانی کوتاه و بلند

ریخت شناسی در ادبیات داستانی

سبک شناسی در آثار داستانی کوتاه و بلند

جایگاه زن در ادبیات داستانی

جایگاه خانواده ، فرهنگ و مذهب در ادبیات داستانی

تحلیل محتوایی و نقد داستان ها در ادبیات معاصر

بررسی روانشناختی شخصیت های داستانی معاصر

جامعه شناسی و ادبیات داستانی

تأثیر مکاتب فکری و فلسفی بر ادبیات داستانی معاصر

منظومه های برجسته و زمینه های داستانی حماسه

بررسی عناصر داستانی در مطالعات داستانی

بررسی و تحلیل تک گویی درونی و جریان سیال ذهن

تحلیل روایت شناسانۀ داستان ها در روایت شناسی ساختارگرا

کیفیت انسجام متن در اشعار روایی

نقد کهن‌الگویی در مطالعات داستانی

تاثیر بوطیقای روایت ایرانی در ادبیات داستانی

نشانه شناختی و روایت شناختی در ادبیات داستانی

گفتمان و تحلیل انتقادی گفتمان در ادبیات داستانی

زیبایی شناسی ادبیات داستانی

جریان‎شناسی نقش مترجمان در پیشبرد سبک داستان‎نویسی ایرانی

تأثیر داستان‌‌های منظوم و منثور کهن بر داستان‌نویسی معاصر