همایش زبان شناسی کاربردی | مطالعات ترجمه

همایش زبان شناسی کاربردی | مطالعات ترجمه

دانشکده زبان های خارجی دانشگاه شیخ بهایی در نظر دارد ﺑﺎ استعانت از درگاه ﺧداوند ﻣتعال ﻭ مشارکت ﻭ ﻫﻤﻴاری اعضای ﻣﺤﺘرﻢ ﻫﻴات ﻋﻠﻤﻲ ﻭ دانشجویان تحصیلات تکمیلی همایشی با عنوان “کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه ” را در اسفندماه ۹۷ برگزار نمايد. بدین منظور از کلیه اساتید، محققان، و دانشجویان سراسر کشور دعوت بعمل می آید تا ضمن ثبت نام در این همایش چکیده مقالات خود را در ارتباط با محورهای همایش حداکثر تا پایان وقت اداری روز شانزدهم شهریور ماه سال ۱۳۹۷ به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

محورهای همايش:

زبان ,فرهنگ و جهان محلی شدن
توانش بین فرهنگی و اموزش زبان انگلیسی
مسایل بین فرهنگی و تدوین مطالب درسی
مسایل بین فرهنگی و فن تعلیم ترجمه
دانش بین فرهنگی و توانش ترجمه

 اطلاعات همایش

برگزار كنندگان: دانشگاه شیخ بهایی
مهلت ارسال چكيده مقالات: ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
مهلت ارسال متن كامل مقالات: ۱۶ آذر ۱۳۹۷
تاريخ برگزاري همايش: دوم اسفند ۱۳۹۷
سايت همايش: www.shbuconf.ir