۳ بخش گرامری مهم برای آزمون زبان

۳ بخش گرامری مهم برای آزمون زبان

۱ ) مصدر استمراری :     

  to be + فعل ing

It’s nice to be sitting here with you.
نشستن کنار تو در این جا خیلی خوب است.

مصدر استمراری بدون to را می توانیم با افعال وجهی مانند will , would , can , could , و … به کار ببریم :

This time tomorrow I’ll be sitting in the train to Mashhad.

فردا این موقع در قطاری که به مشهد میرود نشسته ام . (زمان آینده استمراری)

نکته: مصدر استمراری مانند زمان های استمراری برای بیان کارهایی که استمرار دارند استفاده می شوند.

 

۲) مصدر کامل :

to have + p.p

معنای مصدر کامل همان معنای زمان های کامل یا گذشته است.

It’s nice to have finished work.

خوب است که کار تمام شده است .

مصدر کامل را معمولا بعد از seem , appear به کار می بریم .

I appear to have made a small mistake.
به نظر می رسد اشتباه کوچکی کرده باشم.

مصدر کامل استمراری:

to have + been + فعل ing

He seems to have been sitting there all day.
به نظر می رسد که او تمام روز را در آن جا نشسته است.

مصدر مجهول :

to be + p.p

She ought to be told about it.
باید آن موضوع را به او گفت.

۳ ) کاربرد as well as :

این عبارت به معنی به علاوه ی ، و نیز ، و همچنین می باشد.

They sell books as well as newspapers.
آن ها کتاب می فروشند و همچنین روزنامه.

Sara’s clever as well as beautiful.
سارا هم باهوش است و هم زیبا .

نکته : as well as شبیه معنای not only است.
معمولا بعد از as well as , فعل به شکل ing می آید.

She sings as well as she plays.
آواز خواندنش به خوبی نواختن است.

As well as breaking his leg , he hurt his arm.

نه تنها پایش شکست ، بلکه بازویش نیز صدمه دید.