کلیدهای میانبر و کاربردی word

کلیدهای میانبر و کاربردی word

برای تایپ حرکت ها کافیست  کلیدهای ترکیبی زیر را فشار دهید :

 1. shift + ف = علامت ویرگول بر روی کیبورد ،
 2. shift +غ = علامت نقطه ویرگول بر روی کیبورد ؛
 3. shift + ع = ,
 4. shift + ه = علامت کروشه یا قلاب روی کیبورد ]
 5. shift + خ = علامت کروشه یا قلاب روی کیبورد [
 6. shift + ض = علامت تنوین نصب ً
 7. shift + ص = علامت ضم ٌ
 8. shift + ث = علامت تنوین جر ٍٍ
 9. shift + ق = ریال
 10. shift + ح = \
 11. shift + ج = }
 12. shift + چ = {
 13. shift + ش = َ فتحه
 14. shift + س = ُ ضمه
 15. shift + ی = ِ کسره
 16. shift + ب = ّ تشدید
 17. shift + ل = ۀ
 18. shift + ا = آ
 19. shift + ت = ـــــــــ کــشــیدن حــروف بر روی کیبورد
 20. shift + ن = علامت گیومه بر روی کیبورد «
 21. shift + م = »
 22. shift + ک = علامت دو نقطه بر روی کیبورد :
 23. shift + گ = علامت نقل قول بر روی کیبورد ”
 24. shift + ظ = ه
 25. shift + ط = ی
 26. shift + ز = ژ
 27. shift + ر = ؤ
 28. shift + ذ = إ
 29. shift + د = أ
 30. shift + ئ = ء
 31. save = f 12
 32. ح + ctrl = پرینت گرفتن
 33. خ + ctrl = open
 34. ث + ctrl = تایپ از وسط
 35. ص + ctrl = save
 36. ض + ctrl = تایپ از سمت چپ
 37. ا + ctrl = جستجوی کلمه
 38. ئ همزه بر روی ی کلید M
 39. ء همزه کنار حروف shift + M