کارگاه مهارت های چکیده نویسی | رهگیری گواهی

کارگاه مهارت های چکیده نویسی | رهگیری گواهی

گواهی شرکت کنندگان در اولین کارگاه علمی- تخصصی که با حضور قریب ۳۰ طلبه از مدرسه علمیه فاطمیه و با موضوع «کارگاه آموزش مهارت های چکیده نویسی علمی؛ و ارزیابی ۱۶ چکیده از مجلات علمی پژوهشی و همایشهای ملی کشور» به مدت چهار ساعت در تالار حوزه علمیه فاطمیه (س) صومعه سرا، برگزار شد، در ذیل ارائه می شود.

اسامی ارائه شده در این کارگاه و گواهی های صادر شده، تنها با مشخصات زیر معتبر بوده و از طریق شماره ثبت قید شده در گوشه سمت چپ گواهی، و انطباق آن با مشخصات حاضر، قابل رهگیری و راستی آزمایی است.

شماره ثبت نام و نام خانوادگی کد ملی دانلود گواهی
۱۱۳/ک-۱/۹۸ فرزانه خدادوست فهم پسند ۲۶۶۰۲۳۹۸۶۱ نمایش فایل
۱۱۴/ک-۱/۹۸ زهراخوش پسند پشتيري ۲۶۷۰۰۹۰۷۴۵ نمایش فایل
۱۱۵/ک-۱/۹۸ زهرا رضايي ۰۰۲۲۴۹۷۷۹۱ نمایش فایل
۱۱۶/ک-۱/۹۸ سامره عاشوري چيراني ۲۶۶۹۳۲۰۰۱۵ نمایش فایل
۱۱۷/ک-۱/۹۸ شيواداداشي ۶۳۰۰۰۷۰۷۵۱ نمایش فایل
۱۱۸/ک-۱/۹۸ فاطمه شادكام ۵۱۶۰۰۶۵۰۷۵ نمایش فایل
۱۱۹/ک-۱/۹۸ مژگان قرباني زيگساري ۲۶۷۹۹۲۰۲۲۸ نمایش فایل
۱۲۰/ک-۱/۹۸ زهراهاتف وحيد ۲۵۹۴۴۳۲۵۹۸ نمایش فایل
۱۲۱/ک-۱/۹۸ فاطمه غلاملو ۲۵۸۱۱۰۹۵۳۱ نمایش فایل
۱۲۲/ک-۱/۹۸ محدثه مصلحي ۲۶۷۰۲۱۲۳۵۲ نمایش فایل
۱۲۳/ک-۱/۹۸ الهام پوربرار ۲۶۷۰۱۵۹۹۴۱ نمایش فایل
۱۲۴/ک-۱/۹۸ مريم اكبري ملاسرائي ۲۶۶۰۰۸۲۶۶۹ نمایش فایل
۱۲۵/ک-۱/۹۸ فاطمه آلياني ۲۶۶۰۱۸۰۰۰۸ نمایش فایل
۱۲۶/ک-۱/۹۸ مريم قديم پرست بيرياي اباتري ۲۶۷۰۱۷۳۵۳۵ نمایش فایل
۱۲۷/ک-۱/۹۸ سيده طاهره جعفري اسطلخي ۲۶۷۹۸۸۲۳۰۱ نمایش فایل
۱۲۸/ک-۱/۹۸ زهرا غلاملو ۴۲۷۱۳۲۲۰۳۲ نمایش فایل
۱۲۹/ک-۱/۹۸ رقيه غلامي سياه پيراني ۲۶۶۰۲۴۰۶۳۹ نمایش فایل
۱۳۰/ک-۱/۹۸ فاطمه محسني ماسوله ۲۶۶۰۲۲۹۸۵۶ نمایش فایل
۱۳۱/ک-۱/۹۸ فاطمه ذوغالي ويشه گاهي ۲۶۷۰۳۷۳۰۴۶ نمایش فایل
۱۳۲/ک-۱/۹۸ مريم اصغري چيراني ۲۵۸۱۰۲۰۹۷۰ نمایش فایل
۱۳۳/ک-۱/۹۸ فاطمه اصغري ۲۶۷۰۲۳۵۱۵۸ نمایش فایل
۱۳۴/ک-۱/۹۸ صديقه باقري لاكسار ۲۶۷۹۷۹۸۵۶۲ نمایش فایل
۱۳۵/ک-۱/۹۸ كبري ناصري تمرين ۲۵۹۴۳۳۰۵۹ نمایش فایل
۱۳۶/ک-۱/۹۸ فاطمه واحدپرست ۰۰۸۰۱۰۶۸۶۲ نمایش فایل
۱۳۷/ک-۱/۹۸ مريم مهديخاني ۰۳۸۳۹۴۷۸۷۱ نمایش فایل
۱۳۸/ک-۱/۹۸ صدیقه آزادی ۳۲۵۶۹۳۱۱۵۴ نمایش فایل
۱۳۹/ک-۱/۹۸ زیبا امیری ۲۳۷۲۵۹۱۸۹۴ نمایش فایل
۱۴۰/ک-۱/۹۸ عطيه صوتي ۲۵۹۶۰۹۲۰۵۰ نمایش فایل
۱۴۱/ک-۱/۹۸ مهسا کیانی تمرین ۲۶۷۰۱۸۲۳۸۰ نمایش فایل