کارگاه مهارت های چکیده نویسی | رهگیری گواهی

کارگاه مهارت های چکیده نویسی | رهگیری گواهی

گواهی شرکت کنندگان در اولین کارگاه علمی- تخصصی که با حضور قریب ۳۰ طلبه از مدرسه علمیه فاطمیه و با موضوع «کارگاه آموزش مهارت های چکیده نویسی علمی؛ و ارزیابی ۱۶ چکیده از مجلات علمی پژوهشی و همایشهای ملی کشور» به مدت چهار ساعت در تالار حوزه علمیه فاطمیه (س) صومعه سرا، برگزار شد، در ذیل ارائه می شود.

اسامی ارائه شده در این کارگاه و گواهی های صادر شده، تنها با مشخصات زیر معتبر بوده و از طریق شماره ثبت قید شده در گوشه سمت چپ گواهی، و انطباق آن با مشخصات حاضر، قابل رهگیری و راستی آزمایی است.

شماره ثبتنام و نام خانوادگیکد ملیدانلود گواهی
۱۱۳/ک-۱/۹۸فرزانه خدادوست فهم پسند۲۶۶۰۲۳۹۸۶۱نمایش فایل
۱۱۴/ک-۱/۹۸زهراخوش پسند پشتيري۲۶۷۰۰۹۰۷۴۵نمایش فایل
۱۱۵/ک-۱/۹۸زهرا رضايي۰۰۲۲۴۹۷۷۹۱نمایش فایل
۱۱۶/ک-۱/۹۸سامره عاشوري چيراني۲۶۶۹۳۲۰۰۱۵نمایش فایل
۱۱۷/ک-۱/۹۸شيواداداشي۶۳۰۰۰۷۰۷۵۱نمایش فایل
۱۱۸/ک-۱/۹۸فاطمه شادكام۵۱۶۰۰۶۵۰۷۵نمایش فایل
۱۱۹/ک-۱/۹۸مژگان قرباني زيگساري۲۶۷۹۹۲۰۲۲۸نمایش فایل
۱۲۰/ک-۱/۹۸زهراهاتف وحيد۲۵۹۴۴۳۲۵۹۸نمایش فایل
۱۲۱/ک-۱/۹۸فاطمه غلاملو۲۵۸۱۱۰۹۵۳۱نمایش فایل
۱۲۲/ک-۱/۹۸محدثه مصلحي۲۶۷۰۲۱۲۳۵۲نمایش فایل
۱۲۳/ک-۱/۹۸الهام پوربرار۲۶۷۰۱۵۹۹۴۱نمایش فایل
۱۲۴/ک-۱/۹۸مريم اكبري ملاسرائي۲۶۶۰۰۸۲۶۶۹نمایش فایل
۱۲۵/ک-۱/۹۸فاطمه آلياني۲۶۶۰۱۸۰۰۰۸نمایش فایل
۱۲۶/ک-۱/۹۸مريم قديم پرست بيرياي اباتري۲۶۷۰۱۷۳۵۳۵نمایش فایل
۱۲۷/ک-۱/۹۸سيده طاهره جعفري اسطلخي۲۶۷۹۸۸۲۳۰۱نمایش فایل
۱۲۸/ک-۱/۹۸زهرا غلاملو۴۲۷۱۳۲۲۰۳۲نمایش فایل
۱۲۹/ک-۱/۹۸رقيه غلامي سياه پيراني۲۶۶۰۲۴۰۶۳۹نمایش فایل
۱۳۰/ک-۱/۹۸فاطمه محسني ماسوله۲۶۶۰۲۲۹۸۵۶نمایش فایل
۱۳۱/ک-۱/۹۸فاطمه ذوغالي ويشه گاهي۲۶۷۰۳۷۳۰۴۶نمایش فایل
۱۳۲/ک-۱/۹۸مريم اصغري چيراني۲۵۸۱۰۲۰۹۷۰نمایش فایل
۱۳۳/ک-۱/۹۸فاطمه اصغري۲۶۷۰۲۳۵۱۵۸نمایش فایل
۱۳۴/ک-۱/۹۸صديقه باقري لاكسار۲۶۷۹۷۹۸۵۶۲نمایش فایل
۱۳۵/ک-۱/۹۸كبري ناصري تمرين۲۵۹۴۳۳۰۵۹نمایش فایل
۱۳۶/ک-۱/۹۸فاطمه واحدپرست۰۰۸۰۱۰۶۸۶۲نمایش فایل
۱۳۷/ک-۱/۹۸مريم مهديخاني۰۳۸۳۹۴۷۸۷۱نمایش فایل
۱۳۸/ک-۱/۹۸صدیقه آزادی۳۲۵۶۹۳۱۱۵۴نمایش فایل
۱۳۹/ک-۱/۹۸زیبا امیری۲۳۷۲۵۹۱۸۹۴نمایش فایل
۱۴۰/ک-۱/۹۸عطيه صوتي۲۵۹۶۰۹۲۰۵۰نمایش فایل
۱۴۱/ک-۱/۹۸مهسا کیانی تمرین۲۶۷۰۱۸۲۳۸۰نمایش فایل