پژواک اندیشه‌های بشری | معرفی کتاب

پژواک اندیشه‌های بشری | معرفی کتاب

پژواک اندیشه های بشری؛ رویکردی نوین به واژه شناسی و برابریابی عنوان کتابی است از سرکار خانم دکتر کلثوم صدیقی هیئت علمی محترم دانشگاه فردوسی مشهد، که با رویکردی نوین به واژه‌شناسی و برابریابی واژه‌شناسی نظری و کاربردی را در زبان عربی و فارسی در دو نگاره مورد بررسی قرار داده است. نگاره نخست با نام واژه‌شناسی نظری به خوانش بنیادهای، مبانی و کلیاتی در پیوند با واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی به سبکی روشمند و علمی می‌پردازد و نگاره دوم پس از ارائه مدل و الگو برای شیوه‌های برابریابی گونه‌های واژه‌سازی و واژه‌گزینی، نمونه‌های کاربردی هر شیوه را در زبان عربی و فارسی معاصر به دست می‌دهد. این مجلد در ۲۲۰ صفحه، قطع وزیری، توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۵ به چاپ رسیده است.