معاونت پژوهش موسسه

معرفی

امور پژوهشي و فناوري از مهمترين اهداف موسسه است. اين معاونت مسئول ارائه رهنمودهاي علمي و تخصصي مناسب جهت گسترش و توسعه پژوهش و فناوري ميباشد. سياستگذاري در امر پژوهش و فناوري، برقراري ارتباط با دانشگاههاي داخلي و خارجي، همكاري در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي از طريق برگزاري سمينارها و همايشهاي علمي، نشر يافتههاي علمي و نظارت بر كليه امور پژوهشي مراکز علمی و دانشگاهي جزء وظايف اين معاونت ميباشد.

در این بخش سایت، انتشارات موسسه (انتشار کتاب، انتشار مجله، نحوه نگارش علمی مقاله، نکوداشت اساتید فرهیخته و…) و اخبار علمی مراکز علمی نمایه می شود که با کلیک روی هر بخش، به بخش مورد نظر هدایت می شوید.

 

وظایف و اختیارات

-تهيه و پيشنهاد آيين‏ نامه ‏هاى مختلف پژوهشی و فناوری با كمك مسئولان ذىربط و نظارت بر حُسن اجراى آن­ها؛

-انجام بررسيهاى لازم و تصميم­ گیری درباره فعاليتهاى پژوهشی و فناوری؛

-برقرارى ارتباط با دانشگاههاى داخلى و خارجى و نيز مؤسسات علمى برای جلب همكارى آنان در زمينه‏ هاى گوناگون پژوهشى و فناوری؛

-همكارى در ارائه خدمات علمى، فرهنگى و اجتماعى و برگزارى همایشها و كنفرانسهای علمى و اجراى كليه امور قراردادهاى پژوهشى و فناوری بين دانشگاه و دیگر مؤسسات؛

-همكارى در اجراى دوره‏ هاى كوتاه‏ مدت پژوهشى براى مؤسسات غير دانشگاهى؛

-تهيه برنامه پژوهشى موسسه و ارائه اهداف و تعيين اولويتهاى پژوهشى و فناوری در قالب برنامه‏ هاى ميان مدت و بلندمدت براى طرح در شوراى پژوهشى و فناوری موسسه؛

-نظارت بر عقد قراردادهاى پژوهشى و فناوری؛

-ايجاد زمينه‏ هاى مناسب و لازم به منظور توسعه طرحهاى پژوهشى و فناوری؛

-بررسى و ارزيابى فعاليتهاى موسسه در چارچوب برنامه‏ هاى رشد و توسعه كشور در بخش آموزش‏ عالى و طرح در هيات رئيسه؛

-و انجام دیگر امور محول شده.

 

  

معاونت پژوهش موسسه

 

نام و نام خانوادگی: فریده اخوان پلنگ سرائی

سمت: معاونت پژوهش موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات عربی

شماره تماس:

پست الکترونیک: faride.akhavan@gmail.com

آدرس صفحه خانگی دکتر:  لینک

ارتباط با معاونت پژوهش موسسه: conf@ierf.ir