معاونت آموزش موسسه

مهمترین فعالیت‏‎های موسسه با در نظر گرفتن اهداف آموزشی موسسه در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات عالی، صورت می‏‎پذیرد.

هدف‎ها و وظایف

معاونت آموزشی موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه، با پیروی از رویکرد پرورش دانشجویانی که ضمن تسلط بر قلمرو رشته تحصیلی خود، انسان‎هایی متعهد نسبت به جامعه خود و شهروندانی رشید، مؤمن و متخلق باشند، هدف‎ها و برنامه‎های خود را در چارچوب استانداردهای جهانی آموزش تنظیم کرده است.
برنامه‎ها و فعالیت‎های حوزه معاونت آموزشی وسیع و دربردارنده نسبت بالایی از محورهای فعالیت موسسه است. این حوزه وظیفه سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دوره های آموزشی بر عهده دارد؛ ارزیابی محورهای آموزشی؛ طراحی و اجرای برنامه‌های رشد و ارتقای آموزشی؛ خوشه‎بندی و حمایت از دانشجویان استعداد درخشان؛ طراحی و تولید محتوا، و اجرای برنامه‎های آموزش الکترونیکی؛ مدیریت خدمات آموزشی؛ نیز از جمله وظایف دیگر حوزه معاونت آموزشی است.

معاون آموزش موسسه

 

   

 …………….

ا…………….

شماره تماس:

پست الکترونیک: