دبیران و اعضای کمیته‌ علمی همایش

دبیران و اعضای کمیته‌ علمی همایش

اولین همایش آموزش زبان، ترجمه و مطالعات زبان شناسی (نمایه ISC) با همکاری دانشگاه گیلان و مؤسسه آموزشی پژوهشی بنیان پویا پژوه اندیشه و همیاری کمیته های علمی، داوری و اجرایی زیر، در دانشگاه گیلان برگزار می کند:

رییس همایش: دکتر صفایی
دبیران کمیته علمی: دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی و دکتر منصور شعبانی
دبیران اجرایی همایش:  دکتر امید جهانبخت، دکتر احمد محمدی نژاد پاشاکی

 

*مشخصات اعضای کمیته علمی همایش
 ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات نام دانشگاه
۱ دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی

 

دانشیار دانشگاه گیلان
۲ دکتر حسن مقیاسی دانشیار دانشگاه قم
۳ دکتر احمد محمدی نژاد پاشاکی استادیار مدعو دانشگاه گیلان
۴ دکتر حسین تک تبار دانشیار دانشگاه قم
۵ دکتر سید محمد رضی مصطفوی نیا دانشیار دانشگاه قم
۶ دکتر جواد اصغری دانشیار دانشگاه تهران
۷ دکتر عدنان طهماسبی دانشیار دانشگاه تهران
۸ دکتر احمد رضا حیدریان شهری دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
۹ دکتر کلثوم صدیقی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
۱۰ دکتر حمید صباحی استادیار دانشگاه کرمان
۱۱ دکتر عباس اقبالی دانشیار دانشگاه کاشان
۱۲ دکتر کبری خسروی استادیار دانشگاه لرستان
۱۳ دکتر سهاد جادری استادیار دانشگاه آزاد آبادان
۱۴ دکتر جواد سعدون زاده دانشیار دانشگاه چمران اهواز
۱۵ دکتر فریده اخوان استادیار دانشگاه آزاد قم
۱۶ دکتر حسین میهمی استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
۱۷ دکتر سیده اکر رخشنده نیا دانشیار دانشگاه گیلان
۱۸ دکتر فرهاد رجبی دانشیار دانشگاه گیلان
۱۹ دکتر امید جهانبخت استادیار دانشگاه گیلان
۲۰ دکتر هادی شعبانی چافجیری استادیار دانشگاه گیلان
۲۱ دکتر ابراهیم قاسمی روشن استادیار دانشگاه گیلان
۲۲ دکتر عطاء الله اسماعیلی استادیار دانشگاه گیلان
۲۳ دکتر امیر نورانی استادیار دانشگاه گیلان
۲۴ دکتر منصور شعبانی دانشیار دانشگاه گیلان
۲۵ دکتر نوروز امینی استادیار دانشگاه گیلان
۲۶ دکتر  محمود  مقدس استادیار دانشگاه گیلان
۲۷ دکتر محمدرضا باغبان زاده استادیار دانشگاه گیلان
۲۸ دکتر  عبدالکاظم مجتبی زاده استادیار دانشگاه گیلان
۲۹ سیدمحمدحسن میرابوطالبی استادیار دانشگاه گیلان
۳۰ دکتر محمدحسن زادهدی استادیار دانشگاه گیلان
۳۱ دکتر محمدامین صراحی استادیار دانشگاه گیلان
۳۲ دکتر  رضا چراغی استادیار دانشگاه گیلان
۳۳ دکتر معصومه غیوری استادیار دانشگاه گیلان
۳۴ دکتر نگین صفری نژاد استادیار دانشگاه گیلان

 

*مشخصات اعضای کمیته اجرایی همایش
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات رشته ی تحصیلی
۱ دکتر علی صفایی دکتری زبان و ادبیات فارسی
۲ دکتر محمد امین صراحی دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
۳ دکتر امید جهانبخت دکتری زبان و ادبیات عربی
۴ دکتر منصور شعبانی دکتری زبان و ادبیات عربی
۵ دکتر سیده اکرم رخشنده نیا دکتری زبان و ادبیات عربی
۶ دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد دکتری زبان و ادبیات عربی
۷ دکتر احمد محمدی نژاد پاشاکی دکتری زبان و ادبیات عربی
۸ دکتر ابراهیم قاسمی روشن دکتری معارف اسلامی
۹ دکتر عطاء الله اسماعیلی دکتری علوم قرانی
۱۰ دکتر نوروز امینی دکتری علوم قرانی