دبیران و اعضای کمیته‌ علمی همایش

دبیران و اعضای کمیته‌ علمی همایش

اولین همایش آموزش زبان، ترجمه و مطالعات زبان شناسی (نمایه ISC) با همکاری دانشگاه گیلان و مؤسسه آموزشی پژوهشی بنیان پویا پژوه اندیشه و همیاری کمیته های علمی، داوری و اجرایی زیر، در دانشگاه گیلان برگزار می کند:

رییس همایش: دکتر صفایی
دبیران کمیته علمی: دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی و دکتر منصور شعبانی
دبیران اجرایی همایش:  دکتر امید جهانبخت، دکتر احمد محمدی نژاد پاشاکی

 

*مشخصات اعضای کمیته علمی همایش
 ردیفنام و نام خانوادگیمیزان تحصیلاتنام دانشگاه
۱دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی

 

دانشیاردانشگاه گیلان
۲دکتر حسن مقیاسیدانشیاردانشگاه قم
۳دکتر احمد محمدی نژاد پاشاکیاستادیارمدعو دانشگاه گیلان
۴دکتر حسین تک تباردانشیاردانشگاه قم
۵دکتر سید محمد رضی مصطفوی نیادانشیاردانشگاه قم
۶دکتر جواد اصغریدانشیاردانشگاه تهران
۷دکتر عدنان طهماسبیدانشیاردانشگاه تهران
۸دکتر احمد رضا حیدریان شهریدانشیاردانشگاه فردوسی مشهد
۹دکتر کلثوم صدیقیاستادیاردانشگاه فردوسی مشهد
۱۰دکتر حمید صباحیاستادیاردانشگاه کرمان
۱۱دکتر عباس اقبالیدانشیاردانشگاه کاشان
۱۲دکتر کبری خسرویاستادیاردانشگاه لرستان
۱۳دکتر سهاد جادریاستادیاردانشگاه آزاد آبادان
۱۴دکتر جواد سعدون زادهدانشیاردانشگاه چمران اهواز
۱۵دکتر فریده اخواناستادیاردانشگاه آزاد قم
۱۶دکتر حسین میهمیاستادیاردانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
۱۷دکتر سیده اکر رخشنده نیادانشیاردانشگاه گیلان
۱۸دکتر فرهاد رجبیدانشیاردانشگاه گیلان
۱۹دکتر امید جهانبختاستادیاردانشگاه گیلان
۲۰دکتر هادی شعبانی چافجیریاستادیاردانشگاه گیلان
۲۱دکتر ابراهیم قاسمی روشناستادیاردانشگاه گیلان
۲۲دکتر عطاء الله اسماعیلیاستادیاردانشگاه گیلان
۲۳دکتر امیر نورانیاستادیاردانشگاه گیلان
۲۴دکتر منصور شعبانیدانشیاردانشگاه گیلان
۲۵دکتر نوروز امینیاستادیاردانشگاه گیلان
۲۶دکتر  محمود  مقدساستادیاردانشگاه گیلان
۲۷دکتر محمدرضا باغبان زادهاستادیاردانشگاه گیلان
۲۸دکتر  عبدالکاظم مجتبی زادهاستادیاردانشگاه گیلان
۲۹سیدمحمدحسن میرابوطالبیاستادیاردانشگاه گیلان
۳۰دکتر محمدحسن زادهدیاستادیاردانشگاه گیلان
۳۱دکتر محمدامین صراحیاستادیاردانشگاه گیلان
۳۲دکتر  رضا چراغیاستادیاردانشگاه گیلان
۳۳دکتر معصومه غیوریاستادیاردانشگاه گیلان
۳۴دکتر نگین صفری نژاداستادیاردانشگاه گیلان

 

*مشخصات اعضای کمیته اجرایی همایش
ردیفنام و نام خانوادگیمیزان تحصیلاترشته ی تحصیلی
۱دکتر علی صفاییدکتریزبان و ادبیات فارسی
۲دکتر محمد امین صراحیدکتریزبان و ادبیات انگلیسی
۳دکتر امید جهانبختدکتریزبان و ادبیات عربی
۴دکتر منصور شعبانیدکتریزبان و ادبیات عربی
۵دکتر سیده اکرم رخشنده نیادکتریزبان و ادبیات عربی
۶دکتر سید اسماعیل حسینی اجداددکتریزبان و ادبیات عربی
۷دکتر احمد محمدی نژاد پاشاکیدکتریزبان و ادبیات عربی
۸دکتر ابراهیم قاسمی روشندکتریمعارف اسلامی
۹دکتر عطاء الله اسماعیلیدکتریعلوم قرانی
۱۰دکتر نوروز امینیدکتریعلوم قرانی