حوزه ریاست و روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: احمد محمدی نژاد پاشاکی

سمت: مدیر عامل موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات عربی

شماره تماس: ۰۹۱۹۸۵۰۵۰۲۴

پست الکترونیک:

آدرس صفحه خانگی دکتر

 
ارتباط با مدیر عامل موسسه: conf@ierf.ir
 

 

معرفی مدیریت دفتر ریاست و روابط عمومی موسسه:

این مدیریت مسؤول پیگیرى مستقیم امور ادارى و اجرایى مدیر عامل موسسه  و ایجاد هماهنگى لازم جهت انسجام فعالیتهاى واحدهاى موسسه است. همچنین امور مربوط به مدیریت وب سایت موسسه، تبلیغات و اطلاع رسانی نیز بر عهده این مدیریت می باشد.

• تنظیم و هماهنگی برنامه¬ های کاری و ملاقات¬های مدیر عامل
• مدیریت دفتر ریاست موسسه و هماهنگی ارتباطات اداری مدیر عامل موسسه
• ابلاغ و پیگیری اجرای دستورات ریاست موسسه به واحدها
• مدیریت تشکیل و برگزاری جلسات رئیس موسسه، تنظیم دستور و صورت جلسات، ابلاغ و پیگیری آن¬ها، و انجام مکاتبات لازم در این خصوص
• پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع با هماهنگی و پیگیری از واحدهای مختلف موسسه
• تشکیل جلسات، تنظیم برنامه‌های نشست¬ها، هماهنگی در برگزاری مراسم‌ها و فعالیت¬های عمومی موسسه، انجام امور تشریفاتی و نظارت بر اجرای صحیح اینگونه فعالیت¬ها
• انجام امور مربوط به دعوت از شخصیت¬های داخل و خارج از کشور با همکاری واحدهای ذی¬ربط و انجام تشریفات مربوطه
• جمع¬آوری و انتشار اخبار و اطلاعات موسسه و دانشگاهی، اطلاع¬رسانی داخلی و خارجی، مدیریت تبلیغات و اطلاع¬رسانی رسانه¬ ای، اینترنتی و محیطی
• اجرای کلیه امور مطبوعاتی و رسانه¬ای موسسه و ارائه پاسخ به مراجع بیرونی در موارد مقتضی
• اجرای برنامه¬ های افکارسنجی داخلی و اجتماعی و تدوین گزارش¬های مربوطه با هماهنگی واحدهای موسسه
• مدیریت وب سایت¬های اطلاع¬ رسانی موسسه و نظارت بر سایر وب سایت-های موسسه

 

  • حوزه مشورتی دفتر ریاست موسسه

 

نام و نام خانوادگی: سید محمد رضی مصطفوی نیا

سمت: رئیس هیئت مدیره موسسه بنیان پویا پژوه اندیشه

مدرک تحصیلی: دانشیار و هیئت علمی دانشگاه قم

شماره تماس:

پست الکترونیکDr_amostafavinia@yahoo.com

آدرس صفحه خانگی دکتر:  لینک

 

 
ارتباط با ریاست هیئت مدیره: conf@ierf.ir