اولین همایش ملی قرآن و ترجمه ؛ نمایه ISC

اولین همایش ملی قرآن و ترجمه ؛ نمایه ISC

ضمن عرض شادباش، احتراما به استحضار می رساند، اولین همایش ملی قرآن و ترجمه؛ به کد اختصاصی: ۹۲۲۶۹-۰۰۲۱۰ نمایه ISC شد